Ахуйн бохир усны шийдэл

1.1.Хөдөөгийн бохир усны чанарын хяналтын станц

Ариутгах татуургын төгсгөлд рН, DO, COD, аммиакийн азот, нийт фосфорын анализаторуудыг нэвтрүүлсэн.Усны дээжийг автомат дээжээр дамжуулсны дараа усны дээжийг янз бүрийн тоолуурт тарааж, илэрсэн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, мэдээлэл цуглуулах хэрэгслээр дамжуулан байгаль орчныг хамгаалах платформд утасгүй байршуулна.

Бүтээгдэхүүн ашиглах:

Загварын дугаар Анализатор
CODG-3000 Онлайн COD анализатор
NHNG-3010 Онлайн аммиак азотын анализатор
TPG-3030 Онлайн нийт фосфорын анализатор
pHG-2091X Онлайн pH анализатор
НОХОЙ-2082Х Онлайн DO анализатор
Ахуйн бохир усны онлайн монитор
Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж

1.2.Бохирдлын эх үүсвэрийн гадагшлуулах гарц

Хяналтын станцад BOQU багажийг суурилуулж, ус зайлуулах хоолойноос Усан дахь ХБХ, аммиакийн азот, нийт фосфор, нийт азот, рН, нийт түдгэлзүүлсэн хатуу бодис, Өнгө, тосыг цаг тухайд нь илрүүлэх боломжтой.Энэ хэрэгсэл нь өвлийн хүйтэнд хэвийн ажиллах боломжтой.Гүйцэтгэл, тогтвортой байдал сайн ажилласан.

Бүтээгдэхүүн ашиглах:

Загварын дугаар Анализатор
CODG-3000 Онлайн COD анализатор
NHNG-3010 Онлайн аммиак азотын анализатор
TPG-3030 Онлайн нийт фосфорын анализатор
TNG-3020 Онлайн нийт азотын анализатор
pHG-2091X Онлайн pH анализатор
TSG-2087S Онлайн нийт түдгэлзүүлсэн хатуу анализатор
SD-500P Онлайн өнгө хэмжигч
BQ-OIW Усан дахь тосны онлайн анализатор
Ахуйн бохир усны хяналтын станц
Онлайн анализатор
Ахуйн бохир усны онлайн монитор